Actievoorwaarden Mylène Fotowedstrijd

Deze actie wordt georganiseerd door Mylène. Liersesteenweg 203, 2220 Heist-op-den-Berg. 

Deelname aan de actie impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.

Actievoorwaarden Mylène Testpanel 
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder omschreven actie aangeboden door Mylène, gevestigd te Heist-op-den-Berg aan de Liersesteenweg 203. Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden. 
 • 1. Iedereen in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg met de leeftijd van 18 jaar of ouder kan deelnemen. 
 • 2. Mylène is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat Mylène daardoor tot vergoeding van eventueel door de deelnemer geleden schade is gehouden. 
 • 3. Wijzigingen of aanpassingen met betrekking tot de actie zullen door Mylène aan de deelnemers bekend worden gemaakt. Door deel te blijven nemen aan de actie nadat dergelijke wijzigingen of aanpassingen hebben plaatsgevonden, accepteert de deelnemer de gewijzigde actievoorwaarden. 
 • 4. Om deel te kunnen nemen aan de actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres, mobiele telefoonnummer) aan Mylène te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Tijdens een bezoek aan de Mylène-website kunnen onder andere persoons- en computergegevens worden opgeslagen door middel van zogeheten cookies. Deze cookies kunnen onder andere vaststellen welke browser (zowel type als versie) gebruikt wordt. Indien gewenst, kan de cookies-functie uitgeschakeld worden. Echter, het uitschakelen kan mogelijk het gebruik of de gebruiksvriendelijkheid van de website of internetbrowser (negatief) beïnvloeden. De door jou verstrekte persoonsgegevens kunnen alleen voor de in deze actievoorwaarden opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Mylène zal geen persoonsgegevens verkopen, doorgeven en/of ter beschikking stellen van derden. De doelen waarvoor de persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door Mylène zijn de volgende: het nakomen van een overeenkomst die is gesloten met de deelnemer aan de actie; het vervullen van enige andere (wettelijke) verplichting; het (gevraagd) opsturen van informatie en/of materialen, onder andere met betrekking tot de actie of andere promotionele acties of speciale aanbiedingen; of het uitreiken van eventueel ter beschikking gestelde prijzen. Alleen indien je daarvoor expliciete toestemming geeft, kan Mylène jouw persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van andere promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins. Mylène beschermt de door jou opgegeven of de door Mylène verzamelde persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking door hoogstaande technische maatregelen. 
 •  5. Deze actie heeft de vorm van een testpanel. 20 deelnemers aan de actie (winnaars) zullen Mylène-producten ontvangen. Geïnteresseerden in de actie kunnen zich via de testpanelpagina op de webshop aanmelden voor de actie. Vervolgens wordt er gevraagd persoonlijke gegevens achter te laten die het mogelijk maken deelnemers op de hoogte te brengen van deelname aan het testpanel en het versturen van de te testen producten mogelijk maakt. Alleen winnaars zullen op de hoogte worden gebracht van deelname. De 20 deelnemers zal vervolgens gevraagd worden de resultaten van de test via het testpanel te delen. 
 • 6. De actie loopt vanaf 22-6 tot en met 10-7-2020. 
 • 7. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. 
 • 8. Mylène stuurt de 20 geselecteerde deelnemers gratis producten op die ze mogen gebruiken en testen. De deelnemers voorzien Mylène van input die Mylène mag gebruiken voor publicatiedoeleinden. 
 • 9. De opgestuurde producten zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten. 
 • 10. De deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is. 
 • 11. Mylène is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie of deelname aan de actie, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot: de door Mylène verzonden producten; het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de producten.