1. Aansprakelijkheid

De site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Gebruiker over de activiteiten van Mylène en Mylène heeft met betrekking tot de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of andere diensten slechts een inspanningsverbintenis, tenzij anders bepaald in deze voorwaarden.

Mylène stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal Gebruikers. Mylène heeft echter op ieder ogenblik het recht de toegang tot de site geheel of gedeeltelijk stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Mylène kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. Mylène draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d. De aansprakelijkheid van Mylène is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van de Producten, ongeacht de rechtsgrond waarop Mylène aansprakelijk wordt geacht.

2. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van Mylène, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Mylène.

Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van Mylène, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan Mylène.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van Mylène door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van Mylène.


3. Algemeen

Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling te allen tijde door Mylène worden gewijzigd.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De Gebruiker erkent dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

De Gebruiker verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan Mylène mee te delen.

Enkel het Belgisch recht (met uitsluiting van het Weens Koopverdrag) is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven (België), onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze en voor zover geen wettelijke bepalingen bestaan die een andere rechtbank bevoegd maken. 

Mylène

Liersesteenweg 203
2220 Heist-op-den-Berg
België

+32 (0)15 24 47 80
info@mylene.eu

Blijf op de hoogte

Meld je aan en ontvang het laatste Mylène-nieuws, de aankomende events, exclusieve aanbiedingen & leuke tips in je mailbox!